بهپخش آراد
_

فروشگاه های زنجیره ای

به طور قطع با رشد روز افزون فروشگاههاي زنجيره اي در چند سال گذشته اين فروشگاهها بخش قابل توجهي از سهم بازار مواد غذائي را كسب نموده اند؛ بعﻼوه حضور كاﻻ در اين فروشگاهها باعث باﻻ رفتن رتبه برند توليد كنندگان خواهد گرديد به همين دليل مجموعه بهپخش آراد بازاريابي كاﻻ در فروشگاههاي زنجيره اي را يكي از مهمترين اهداف راهبردي خود قرار داده است و با عقد قرارداد تامين كاﻻ با فروشگاههاي زنجيره اي اقدام به تامين كاﻻي مورد نياز فروشگاههاي مذبور را نموده است.بديهي است روند پذيرش كاﻻ در اين نوع فروشگاهها طوﻻني تر و حساسيت هاي مشتري بيشتر خواهد بود اما آنچه مسلم است بازدهي و حجم فروش ايجاد شده زمان و انرژي صرف شده را توجيه مي نمايد.

در ذيل برخي از فروشگاههاي زنجيره اي طرف قرارداد ذكر گرديده اند. قرارداد هاي فيمابين فروشگاههاي مذكور از ٢ تا ٨ ﻻين كاﻻئي بنا به درخواست و نياز هر فروشگاه منعقد گرديده اند

بهپخش آراد
_

مشتریان سازمانی

ادارات ، سازمانها ، مراكز دولتي ، خصوصي ، درماني و مراكز توريستي مانند هتل ها بازاري گسترده و قابل اطمينان هستند

سهم خريد اين سازمانها به تنهائي بخش اعظمي از سبد فروش شركت را به خود اختصاص داده است. لذا اين شركت با تخصيص ﻻين مستقل فروش سازماني سعي نموده سهم خود را در اين بازار ارزنده حفظ نمايد.

تامين كاﻻ در اين سازمانها به دو صورت انجام گرفته است:

١- تامين كاﻻي كيتيرينگ و آشپزخانه مركزي سازمان به صورت عقد قرارداد مستقيم با سازمان يا پيمانكار مربوطه

٢- تامين كاﻻ براي سبد كاﻻ مربوط به پرسنل از طريق عقد قرارداد تامين كاﻻ مستقيما با سازمان يا ارگان مربوطه